top of page

سریال بازپرس قسمت 45


سریال بازپرس قسمت 45

سریال بازپرس قسمت 45: داستان این سریال درباره بازپرسی به نام «صدرا» بزرگ قرار گرفته و با دنبال کردن سرنخ های این پرونده به آقازاده و تهیه کننده رانت خوار مور د و ماجراهای دیگری به دنبال دارد. این جریان اتفاق می‌افتد.

سریال بازپرس قسمت 45

___________________________________________________


دانلود کتاب الکترونیک Jamila Mafra (نویسنده برزیلی)


bottom of page